arrow-leftאבחון ארגוני

מטרת תהליך האבחון הארגוני היא לאפשר למנהלים לקבל תמונת מצב אודות רמת הבשלות של הארגון ביישום תהליכי עבודה טכנולוגיים לפי שיטת ITIL.
הדו”ח מקיף 3-6 תהליכים נבחרים וסוקר כל אחד משלושה היבטים: תהליכים, אנשים וטכנולוגיה. הדו”ח מעניק ציונים המחושבים בשיטה ייחודית שפותחה בחברת דנברט, מפרט את הפערים ואת משקלם היחסי ומציג שורת המלצות המדורגות לפי מידת תרומתן הפוטנציאלית לשיפור הציונים. תהליך ההערכה מצייר תמונה מקיפה של הארגון בהיבטי ITIL ונהוג לקיימו אחת לחמש שנים, כדי לזהות מגמות ולקבל החלטות לגבי המשך הטמעת שיטת ITIL בשנים הבאות.