arrow-left העברת השירות לייצור (Service Transition)

העברת השירות לייצור לפי שיטת ITIL נועדה לטפל בגורם העיקרי לתקלות מחשוב: ביצוע שינויים. תהליכים אלה עוסקים בהרחבה במחזור חיי יישום בדרכו מהפיתוח לייצור. תחילת השלב בתכנון פרויקט היישום, ניהול השינויים הנדרשים, וידוא כי סביבת השינוי מוכרת והתצורה מנוהלת, ניהול תהליך ההפצה, כולל ביצוע בדיקות כוללות, ולסיום וידוא כי התוצאה אכן מתאימה לדרישת השינוי שנתבקש. במהלך הטיפול בשינוי מצטבר מידע רב, אותו יש לנהל על מנת למנוע חזרה על תקלות.

תהליכי העברת השירות לייצור:

danbert תכנון ותמיכה בהעברה לייצור (Transition Planning and Support)
danbert ניהול שינויים (Change Management)
danbert ניהול נכסים ותצורה (Service Assets and Configuration Management)
danbert ניהול הפריסה וההתקנה (Release and Deployment Management)
danbert בדיקת השירות (Service Validation and Testing)
danbert הערכת השינוי (Change Evaluation)
danbert ניהול ידע (Knowledge Management)

מאמרים בנושא העברת השירות לייצור:

danbert נכסי שירות ופריטי תצורה
danbert ניהול סיכונים בתכנון שינויים