arrow-left עיצוב השירות (Service Design)

עיצוב השירות לפי שיטת ITIL נועד לסייע בתכנון התשתית הניהולית שתבטיח אספקת שירותי המחשוב. כרך זה מספק המלצות על תהליכי ה”מטה” שיסייעו למנהל מערכות מידע לנהל את אגף מערכות המידע. בעזרת תהליכים אלה אנו מוודאים שכל אחד מהשירותים שקיימים בקטלוג השירותים ינוהל ויסופק ללקוחות ברמת השירות כמוסכם, בביצועים ללא חריגות קיבולת, בזמינות גבוהה, ברציפות מלאה גם בשעות חירום, ברמת אבטחת מידע ראויה, ותוך ניהול הגורמים המטפלים וספקי השירות. כדי לוודא עקביות במתן השירות – אנו מתאמים בין כלל תהליכי שירות אלה.

תהליכי עיצוב השירות:

danbert תיאום העיצוב (Design Coordination)
danbert ניהול קטלוג השירותים (Service Catalog Management)
danbert ניהול רמת השירות (Service Level Management)
danbert ניהול ספקים (Supplier Management)
danbert ניהול הזמינות (Availability Management)
danbert ניהול הקיבולת (Capacity Management)
danbert ניהול רציפות השירות (IT Services Continuity Management)
danbert ניהול אבטחת המידע (Information Security Management)

מאמרים בנושא עיצוב השירות:

danbert קטלוג השירותים ואוגדן השירותים
danbert אמנת השירות
danbert ניהול ספקים