arrow-leftשיפור השירות המתמיד (Continual Service Improvement)

שיפור השירות המתמיד נועד לאתר, לבחון ולנתח הזדמנויות לשיפור השירות. הספר מציג שיטות לבקרה על תהליכים, שימוש בהיסטוריית תקלות לשיפור איכות השירותים, תוך שמירה על התאמה של שירותי המחשוב לדרישות המשתנות של העסקים. התהליך מחייב איסוף מדדים ובחינת המגמות, מבדקים, הערכות מצב, וסקרי שביעות רצון. מוגדרת כאן שיטה בת 7 שלבים לשיפור, וכן הנחיות על שיטות איסוף מדדים והפקת תובנות ניהוליות לצורך שיפור מתמיד. לפי שיטת ITIL, כולל שלב זה תהליך אחד: שיפור בשבעה שלבים (The 7 Steps Improvement).

מאמרים בנושא שיפור השירות המתמיד:

danbert מדדי המפתח
danbert מדידה – עניין של פרספקטיבה