arrow-leftתפעול השירות (Service Operation)

ניהול התפעול מגדיר את תהליכי העבודה לתפעול השוטף של התשתיות הטכנולוגיות וכולל המלצות על הפעולות שיש לבצע כדי לשמור על רמת שירות גבוהה והתועלת לעסק. הספר מתאר כיצד לאסוף את המידע על האירועים שקרו, כיצד לנהל תקלות ולקדם את הטיפול בלקוחות, תוך אספקת כלים לשירות עצמי. בעיות מנוהלות בתשומת לב מיוחדת. הספר מחייב שכל לקוח יקבל גישה למידע, ותפעול המחשוב ינוהל בצורה מקצועית ושקופה.

תהליכי תפעול השירות:

danbert מענה לבקשות (Request Fulfillment)
danbert ניהול אירועים (Event Management)
danbert ניהול תקלות (Incident Management)
danbert ניהול בעיות (Problem Management)
danbert ניהול הרשאות (Access Management)

מאמרים בנושא תפעול השירות:

danbert אירוע, תקלה ובעיה – מצא את ההבדלים
danbert טיפים לחיסכון בזמן
danbert תעדוף תקלות
danbert למה זה חונה אצלי?
danbert ציר ישיר או ציר מנוהל?
danbert תהליכי אורך, רוחב ועומק

בנוסף, מגדיר כרך זה את ארבעת התפקודים הארגוניים בגוף המחשוב:

danbert מוקד שירות הלקוחות (Service Desk)
danbert ניהול תפעול המחשוב (IT Operations Management)
danbert ניהול היישומים (Application Management)
danbert ניהול התשתיות (Technical Management)

מאמרים בנושא תפקודים ארגוניים:

danbert התפקודים הארגוניים לפי שיטת ITIL
danbert רמות התמיכה
danbert ביזור או ריכוז?
danbert שגרות ניהוליות